Samenwerking met Care for Brazil:

Care For Brazil heeft geen juridische verbintenis met de OSFA. Op basis van meer dan 53 jaar relatie en vriendschap is er een hechte verbondenheid ontstaan tussen beide organisaties. Er is terugkoppeling vanuit Brazilië van de besteding van gelden en middelen. Ook zijn er voldoende Braziliaanse waarborgen, zoals een jaarlijkse publicatie van de balans van de OSFA. De Braziliaanse bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen salaris van de OSFA. Nederlandse bestuurders kunnen geen deel meer uitmaken van de Braziliaanse besturen, tenzij men in Brazilië woont, of een visum heeft.

Het werk in Brazilië is ondergebracht bij de OSFA.

Kerken of Gemeenten:

Door de jaren heen zijn er door heel Brazilië heen veel kerken gesticht door de zending. Het werk van deze kerken is ondergebracht in een Conventie van Filadélfia kerken. De kerken zijn financieel onafhankelijk van Nederland. Zij vervullen een belangrijke rol voor het sociale werk in Brazilië, zowel als gebedsfront en als ondersteuning voor het sociale werk.

OSFA:

Het Sociale Werk in Brazilië is ondergebracht bij de OSFA. Deze letters staan voor Obras Sociais Fé e Alegria (Sociaal werk, Geloof en Blijdschap). De besluiten worden genomen door het Braziliaans bestuur. De OSFA heeft een (Portugese) website: www.osfa-brasil.wix.com/osfa De OSFA. is een door het Woord van God geïnspireerde en georiënteerde instelling zonder winstoogmerk, echter de hulp die zij verleend is ongeacht de cultuur, huidskleur, sociale conditie, politieke of religieuze achtergrond. Omdat wij in Nederland het merendeel van de sociale hulpverlening bekostigen willen wij de doelstelling van de OSFA hierbij weergeven:

Doelstelling OSFA:

  • Het verlenen van sociale bijstand aan mensen die aantoonbaar armlastig zijn
  • Het verlenen van sociale bijstand aan armlastige minderjarigen
  • Het aanbieden van activiteiten op sociaal, liefdadig, opvoedkundig, beroepsonderwijskundig, technisch, cultureel en huishoudelijk terrein. De instelling mag daarvoor oprichten filialen en afdelingen voor drukkerijen, boek- en papierhandel, typewerk, timmer- en meubelwerk, handwerk, landbouw en andere activiteiten met het doel het specifieke ambacht te onderwijzen.
  • Het verlenen van hulp op medisch, verpleegkundig, hygiënisch en tandheelkundig gebied
  • Het scheppen van allerlei andere activiteiten die in verband staan met haar sociale doeleinden en verband houden met de uitvoering daarvan. De opbrengsten, afkomstig van deze activiteiten, zullen aangewend worden voor hun eigen instandhouding en voor de OSFA.